Param Vir Chakra

Major Somnath Sharma – First Param Vir Chakra Awardee

Description: 
India First Param Vir Chakra recipient

Naik Jadunath Singh – Param Vir Chakra Awardee (Number 2)

Description: 
India Param Vir Chakra recipient number 2

Major Rama Raghoba Rane - Param Vir Chakra Awardee (Number 3)

Description: 
India Param Vir Chakra recipient number 3
Subscribe to RSS - Param Vir Chakra